新概念2单词汇总

 时间:2017-12-11 13:58:42 贡献者:ww4189

导读:1 / 15Lesson 1 1 private 3 theatre ['praivit] a.私人的 ['θiətə] n.剧场,戏院 2 conversation [kɔnvə'seiʃən] n.谈话 4 seat [si:t] n.座位 5 play [plei] n.戏 6 loudly ['laudli] ad.大声地 7 angry ['æŋgri] a.生气的 8 angrily['æ

新概念第2册单词汇总打印版-测试版 2
新概念第2册单词汇总打印版-测试版 2

1 / 15Lesson 1 1 private 3 theatre ['praivit] a.私人的 ['θiətə] n.剧场,戏院 2 conversation [kɔnvə'seiʃən] n.谈话 4 seat [si:t] n.座位 5 play [plei] n.戏 6 loudly ['laudli] ad.大声地 7 angry ['æŋgri] a.生气的 8 angrily['æŋgrili] ad.生气地 9 attention [ə'tenʃən] n.注意 10 bear [beə] v.容忍 11 business ['biznis] n.事 12 rudely ['ru:dli] ad.无礼地,粗鲁地 Lesson 2 1 until [ən'til, ʌn'til] prep.直到 2 outside [aut'said] ad.外面 3 ring [riŋ] v.(铃、电话等)响 4 aunt [ɑ:nt] n.姑,姨,婶,舅妈 5 repeat [ri'pi:t] v.重复 Lesson 3 1 send [send] v.寄,送 2 postcard ['pəustkɑ:d] n.明信片 3 spoil [spɔil] v.使索然无味,损坏4 museum[mju:'ziəm] n.博物馆 5 public ['pʌblik] a.公共的 6 friendly ['frendli] a.友好的 7 waiter ['weitə] n.服务员,招待员 8 lend [lend] v.借给 9 decision [di'siʒən] n.决定 10 whole [həul] a.整个的 11 single ['siŋgəl] a.唯一的,单一的 Lesson 4 1 exciting [ik'saitiŋ] a.令人兴奋的 2 receive [ri'si:v] v.接受,收到 3 firm [fə:m] n.商行,公司 4 different ['difrənt] a.不同的 5 centre ['sentə] n.中心 6 abroad [ə'brɔ:d] ad.在国外 Lesson 5 1 pigeon [pidʒin] n.鸽子 2 message ['mesidʒ] n.信息 3 over ['əuvə] v.越过 4 distance ['distəns] n.距离 5 request [ri'kwest] n.要求,请求 6 spare [speə] 备件 7 service ['sə:vis] n.业务,服务 Lesson 8 1 competition [ˌkɔmpi'tiʃən] n.比赛, Lesson 7 1 detective [di'tektiv] n.侦探 2 airport ['eəpɔ:t] n.机场 3 expect [ik'spekt] v.期待,等待 4 valuable ['væljuəbəl, -jubəl] a.贵重 的 5 parcel ['pɑ:sl] n.包裹 6 diamond ['daiəmənd] n.钻石 7 steal [sti:l] v.偷 8 main [mein] a.主要的 9 airfield ['eəfi:ld] n.飞机起落的场地 10 guard [gɑ:d] n.警戒,守卫 11 precious ['preʃəs] a.珍贵的 12 stone [stəun] n.石子 13 sand [sænd] n.沙子 Lesson 6 1 beggar ['begə] n.乞丐 2 food [fu:d] n.食物 3 pocket ['pɔkit] n.衣服口袋 4 call [kɔ:l] v.拜访,光顾

2 / 15竞赛 2 neat [ni:t] a.整齐的,整洁的 3 path [pɑ:θ] n.小路,小径 4 wooden ['wudn] a.木头的 5 pool [pu:l] n.水池 Lesson 9 1 welcome ['welkəm] n.欢迎 v.欢迎 2 crowd [kraud] n.人群 3 gather ['gæeə] v.聚集 4 hand [hænd] n.(表或机器的)指针 5 shout [ʃaut] v.喊叫 6 refuse [ri'fju:z, ri'fju:s] v.拒绝 7 laugh [lɑ:f] v.笑 Lesson 10 1 jazz [dʒæz] n.爵士音乐 2 musical ['mju:zikəl] a.音乐的 3 instrument ['instrumənt] n.乐器 4 clavichord ['klævikɔ:d] n.古钢琴 5 recently ['ri:səntli] ad.最近 6 damage ['dæmidʒ] v.损坏 7 key [ki:] n.琴键 8 string [striŋ] n.(乐器的)弦 9 shock [ʃɔk, ʃɑk] v.使不悦或生气,震惊 10 allow [ə'lau] v.允许,让 11 touch [tʌtʃ] v.触摸 Lesson 11 1 turn [tə:n] n.行为,举止 2 deserve [di'zə:v] v.应得到,值得 3 lawyer ['lɔ:jə] n.律师 4 bank [bæŋk] n.银行 5 salary ['sæləri] n.工资 6 immediately [i'mi:diətli] ad.立刻 Lesson 12 1 luck [lʌk] n.运气,幸运 2 captain ['kæptin] n.船长 3 sail [seil] v.航行 4 harbour ['ha:bə] n.港口 5 proud [praud] a.自豪 6 important [im'pɔ:tənt] a.重要的5 occasion [ə'keiʒən] n.场合 Lesson 14 1 amusing [ə'mju:ziŋ] a.好笑的,有趣 的 2 experience [ik'spiəriəns] n.经历 3 wave [weiv] v.招手 4 lift [lift] n.搭便车 5 reply [ri'plai] v.回答 6 language ['læŋgwidʒ] n.语言 7 journey ['dʒə:ni] n.旅行 Lesson 15 1 secretary ['sekrətəri, -teri] n.秘书 2 nervous ['nə:vəs] a.精神紧张的 3 afford [ə'fɔ:d] v.负担得起 4 weak [wi:k] a.弱的 5 interrupt [ˌintə'rʌpt] v.插话,打断 Lesson 16Lesson 13 1 group [gru:p] n.小组,团体 2 pop singer流行歌手 3 club [klʌb] n.俱乐部 4 performance [pə'fɔ:məns] n.演出1 park [pɑ:k] v.停放(汽车) 2 traffic ['træfik] n.交通 3 ticket ['tikit] n.交通法规罚款单 4 note [nəut] n.便条 5 area ['eəriə] n.地点

3 / 156 sign [sain] n.指示牌 7 reminder [ri'maində] n.指示 8 fail [feil] v.无视,忘记 9 obey [ə'bei] v.服从 Lesson 17 1 appear [ə'piə] v.登场,扮演 2 stage [steidʒ] n.舞台 3 bright [brait] a.鲜艳的 4 stocking ['stɔkiŋ] n.(女用)长筒袜 5 sock [sɔk] n.短袜 Lesson 18 1 pub [pʌb] n.小酒店 2 landlord ['lændlɔ:d] n.店主 3 bill [bil] n.帐单 Lesson 19 1 hurry ['hʌri] v.匆忙 2 ticket office售票处 3 pity['piti] n.令人遗憾的事 4 exclaim [ik'skleim] v.大声说 5 return [ri'tə:n] v.退回 6 sadly ['sædli] ad.悲哀地,丧气地Lesson 20 1catch [kætʃ] v.抓到 2fisherman['fiʃəmən] n.钓鱼人,渔民 3boot [bu:t] n.靴子 4waste [weist] n.浪费 5realize ['riəlaiz] v.意识到 Lesson 21 1 mad [mæd] a.发疯 2 reason ['ri:zən] n.原因 3 sum[sʌm] n.量 4 determined [di'tə:mind] a.坚定的, 下决心的 Lesson 22 1 dream [dri:m] v.做梦,梦想 2 age[eidʒ] n.年龄 3 channel ['tʃænəl] n.海峡 4 throw [θrəu] v.扔,抛4 district ['distrikt] n.地区 Lesson 24 1 manager ['mænidʒə] n.经理 2 upset [ʌp'set] a.不安 3 sympathetic [ˌsimpə'θetik] a.表示 同情的 4 complain [kəm'plein] v.抱怨 5 wicked ['wikid] a.很坏的,邪恶的 6 contain [kən'tein] v.包含,内装 7 honesty ['ɔnisti] n.诚实 Lesson 25 1 railway ['reilwei] n.铁路 2 porter ['pɔ:tə] n.搬运工 3 several ['sevərəl] 几个 4 foreigner['fɔrinə] n.外国人 5 wonder ['wʌndə] v.感到奇怪 Lesson 26Lesson 23 1 complete[kəm'pli:t] v.完成 2 modern ['mɔdən] a.新式的, 与以往不 同的 3 strange [streindʒ] a.奇怪的1 art[ɑ:t] n.艺术 2 critic ['kritik] n.评论家 3 paint [peint] v.画 4 pretend [pri'tend] v.假装 5 pattern ['pætn] n.图案

4 / 156 curtain ['kə:tən] n.窗帘,幕布 7 material[mə'tiəriəl] n.材料 8 appreciate[ə'pri:ʃieit] v.鉴赏 9 notice ['nəutis] v.注意到 10 whether['weeə] conj.是否 11 hang [hæŋ] v.悬挂,吊 12 critically['kritikəli] ad.批评地 13 upside['ʌpsaid] 上下颠倒地 Lesson 27 1 tent[tent] n.帐篷 2 field[fi:ld] n.田地,田野 3 smell [smel] v.闻起来 4 wonderful['wʌndəful] a.极好的 5 campfire['kæmpˌfaiə] n.营火,篝火 6 creep [kri:p] v.爬行 7 sleeping bag['sli:piŋ] 睡袋 8 comfortable['kʌmfətəbəl] a.舒适的, 安逸的 9 soundly['sʌundli] ad.香甜地 10 leap [li:p] v.跳跃,跳起 11 heavily['hevili] ad.大量地 12 stream[stri:m] n.小溪 13 form [fɔ:m] v.形成 14 wind [wind, waind] v.蜿蜒15 right [rait] ad.正好 Lesson 28 1 rare[reə] a.罕见的 2 ancient ['einʃənt] a.古代的,古老的 3 myth [miθ] n.神话故事 4 trouble ['trʌbəl] n.麻烦 5 effect [i'fekt] n.结果,效果 6 Medusa [mi'dju:zə] n.美杜莎 (古希腊神话中3位蛇发女怪之一) 7 Gorgon ['gɔ:gən] n.(古希腊神话中的 ) 3位蛇发女怪之一 Lesson 29 1 taxi['tæksi] n.出租汽车 2 Pilatus Porter皮勒特斯·波特(飞机机名 ) 3 land[lænd] v.着陆 4 plough[plau] v.耕地 5 lonely['ləunli] a.偏僻的,人迹罕至的 6 Welsh[welʃ] a.威尔士的 7 roof[ru:f] n.楼顶 8 block[blɔk] n.一座大楼 9 flat[flæt] n.公寓房10 desert ['dezət] v.废弃 Lesson 30 1 polo['pəuləu] n.水球 2 cut[kʌt] v.穿过 3 row[rəu, rou] v.划(船) 4 kick[kik] v.踢 5 towards[tə'wɔ:dz] prep.朝,向 6 nearly ['niəli] ad.几乎 7 sight[sait] n.眼界,视域 Lesson 31 1 retire [ri'taiə] v.退休 2 company['kʌmpəni] n.公司 3 bicycle ['baisik(ə)l] n.自行车 4 save[seiv] v.积蓄 5 workshop['wə:kʃɔp] n.车间 6 helper ['helpə] n.帮手,助手 7 employ [im'plɔi] v.雇佣 8 grandson['grænsʌn] n.孙子 Lesson 32 1 once [wʌns] ad.曾经,以前 2 temptation[temp'teiʃən] n.诱惑 3 article ['ɑ:tikəl] n.物品,东西

5 / 154 wrap[ræp] v.包裹 5 simply ['simpli] ad.仅仅 6 arrest[ə'rest] v.逮捕 Lesson 33 1 darkness['dɑ:knis] n.黑暗 2 explain [ik'splein] v.解释,叙述 3 coast [kəust] n.海岸 4 storm [stɔ:m] n.暴风雨 5 towards[tə'wɔ:dz] prep.接近 6 rock[rɔk] n.岩石,礁石 7 shore [ʃɔ:] n.海岸 8 light[lait] n.灯光 9 ahead [ə'hed] ad.在前面 10 cliff[klif] n.峭壁 11 struggle['strʌgl] v.挣扎 12 hospital['hɔspitl] n.医院 Lesson 34 1 station ['steiʃən] n.(警察)局 2 most [məust] ad.相当,非常 Lesson 35 1 while [wail] n.一段时间 2 regret [ri'gret] v.后悔3 far [fɑ:] ad.非常 4 rush [rʌʃ] v.冲 5 act [ækt] v.行动 6 straight [streit] ad.径直 7 fright [frait] n.害怕 8 battered ['bætəd] a.撞坏的 9 shortly ['ʃɔ:tli] ad.很快,不久 10 afterwards['a:ftəwədz] ad.以后 Lesson 36 1 record ['rekɔ:d, ri'kɔ:d] n.记录 2 strong [strɔŋ] a.强壮的 3 swimmer['swimə] n.游泳运动员 4 succeed[sək'si:d] v.成功 5 train[trein] v.训练 6 anxiously['æŋkʃəsli] ad.焦急地 7 intend [in'tend] v.打算 8 solid['sɔlid] a.固体的,硬的 Lesson 37 1 Olympic[ə'limpik] a.奥林匹克的 2 hold[həuld] v.召开 3 government['gʌvənmənt] n.政府 4 immense[i'mens] a.巨大的 5stadium['steidiəm] n.露天体育场6 standard['stændəd] n.标准 7 capital ['kæpitl] n.首都 8 fantastic[fæn'tæstik] a.巨大的 9 design [di'zain] v.设计 Lesson 38 1 except [ik'sept] prep.除了 Mediterranean[ˌmeditə'reiniən] n.(the ~)地中海 3 complain [kəm'plein] v.抱怨 4 continually [kən'tinjuəli] ad.不断地 5 bitterly ['bitəli] ad.刺骨地 6 sunshine ['sʌnʃain] n.阳光 Lesson 39 1 operation [ˌɔpə'reiʃən] n.手术 2 successful [sək'sesfəl] a.成功的 3 following['fɔləuiŋ] a.下一个 4 patient ['peiʃənt] n.病人 5 alone [ə'ləun] a.独自的 6 exchange [iks'tʃeindʒ] n.(电话的)交 换台 7 inquire [in'kwaiə] v.询问,打听 8 certain ['sə:tən] a.某个 9 caller ['kɔ:lə] n.打电话的人

6 / 1510 relative['relətiv] n.亲戚 Lesson 40 1 hostess ['həustis] n.女主人 2 unsmiling ['ʌn'smailiŋ] a不笑的, 严肃 的 3 tight [tait] a.紧身的 4 fix[fiks] v.疑视 5 globe [gləub] n.地球 6 despair [di'speə] n.绝望5 tune [tju:n, tu:n] n.曲调 6 glimpse [glimps] n.一瞥 7 snake [sneik] n.蛇 8 movement['mu:vmənt] n.动作 9 continue[kən'tinju:] v.继续 10 dance [dɑ:ns] v.跳舞 11 obviously ['ɔbviəsli] ad.显然 12 difference ['difrəns] n.差别 13 Indian ['indiən] a.印度的 Lesson 43Lesson 44 1 forest ['fɔrist] n.森林 2 risk [risk] n.危险,冒险 3 picnic ['piknik] n.野餐 4 edge [edʒ] n.边缘 5 strap [stræp] n.带,皮带 6 possession [pə'zeʃən] n.所有 7 breath [breθ] n.呼吸 8 contents['kɔ:ntents] n.(常用复数)内 有的物品 9 mend [mend] v.修理 Lesson 45 1 clear [kliə] a.无罪的,不亏心的 2 conscience ['kɔnʃəns] n.良心,道德 心 3 wallet ['wɑ:lit] n.皮夹,钱夹 4 savings ['seiviŋz] n.存款 5 villager ['vilidʒə] n.村民 6 per cent [pə'sent] 百分之… Lesson 46 1 unload [ʌn'ləud] v.卸(货) 2 wooden ['wudn] a.木制的 3 extremely [ik'stri:mli] ad.非常,极其Lesson 41 1 rude [ru:d] a.无礼的 2 mirror ['mirə] n.镜子 3 hole [həul] n.孔 4 remark [ri'mɑ:k] v.评说 5 remind [ri'maind] v.提醒 6 lighthouse ['laithaus] n.灯塔 Lesson 42 1 musical ['mju:zikəl] a.精通音乐的 2 market ['mɑ:kit] n.市场,集市 3 snake [sneik]玩蛇者(通常借音乐控制 ) 4 pipe [paip] n.(吹奏地)管乐器1 pole[pəul] n.(地球的)极 2 flight[flait] n.飞行 3 explorer[ik'splɔ:rə] n.探险家 4 lie[lai] v.处于 5 serious ['siəriəs] a.严重的 6 point[pɔint] n.地点 7 seem[si:m] v.似乎,好像 8 crash[kræʃ] v.坠毁 9 sack[sæk] n.袋子 10 clear[kliə] v.越过 11 aircraft['eəkrɑ:ft] n.飞机 12 endless['endlis] a.无尽的 13 plain [plein] n.平原

7 / 154 occur [ə'kə:] v.发生 5 astonish [ə'stɔniʃ] v.使惊讶 6 pile [pail] n.堆 7 woollen ['wulən] n.羊毛的 8 goods [gudz] n.(常用复数)货物,商 品 9 discover[dis'kʌvə] v.发现 10 admit [əd'mit] v.承认 11 confine [kən'fain] v.关在(一个狭小 的空间里) 12 normal ['nɔ:məl] a.正常的,通常的 Lesson 47 1 thirsty ['θə:sti] a.贪杯的 2 ghost [gəust] n.鬼魂 3 haunt [hɔ:nt] v.(鬼)来访,闹鬼 4 block [blɔk] v.堵 5 furniture ['fə:nitʃə] n.家具 6 whisky ['wiski] n.威士忌酒 7 suggest [sə'dʒest] v.暗示 8 shake [ʃeik] v.摇动 9 accept [ək'sept] v.接受 Lesson 48 1 pull [pul] v.拔2 cotton ['kɔtn] 药棉 3 collect [kə'lekt] v.搜集 4 collection [kə'lekʃən] n.收藏品,收集 品 5 nod [nɔd] v.点头 6 meanwhile ['mi:n'wail] ad.同时 Lesson 49 1 tired ['taiəd] a.厌烦的 2 real [riəl] a.真正的 3 owner ['əunə] n.主人 4 spring [spriŋ] n.弹簧 5 mattress ['mætris] n.床垫 6 gust [gʌst] n.一阵风 7 sweep [swi:p] v.扫,刮 8 courtyard ['kɔ:tjɑ:d] n.院子 9 smash [smæʃ] v.碰碎,摔碎 10 miraculously [mi'rækjuləsli] ad.奇迹般地 11 unhurt [ʌn'hə:t] a.没有受伤的 12 glance [glɑ:ns] v.扫视 13 promptly['prɔmptli] ad. 迅速地 Lesson 50 1 ride [raid] n.旅行2 excursion [ik'skə:ʃən] n.远足 3 conductor [kən'dʌktə] n.售票员 4 view [vju:] n.景色 Lesson 51 1 reward [ri'wɔ:d] n.报偿 2 virtue ['və:tʃu:] n.美德 3 diet ['daiət] n.节食 4 forbid [fə'bid] v.禁止 5 hurriedly ['hʌridli] ad.匆忙地 6 embarrass [im'bærəs] v.使尴尬 7 guiltily ['giltili] ad.内疚地 8 strict [strikt] a.严格的 9 reward [ri'wɔ:d] v.给奖赏 10 occasionally [ə'keiʒənəli] ad.偶尔 地 Lesson 52 1 temporarily['tempərərili] ad.暂时地 2 inch [intʃ] n.英寸(度量单位) 3 space [speis] n.空间 4 actually ['æktʃuəli] ad.实际上 Lesson 53 1 hot [hɔt] a.带电的,充电的

8 / 152 fireman ['faiəmən] n.消防队员 3 cause [kɔ:z] v.引起 n.原因 4 examine [ig'zæmin] v.检查 5a ccidentally [ˌæksi'dentəli]ad.意外 地,偶然地 6 remains [ri'meinz] n.尸体,残骸 7 wire['waiə] n.电线 8 volt[vəult] n.伏特(电压单位) 9 power line电力线 10 solve [sɔlv] v.解决 11 mystery ['mistəri] n.谜 12 snatch [snætʃ] v.抓住 13spark [spɑ:k] n.电火花 Lesson 54 1 sticky ['stiki] a.粘的 2 finger ['fiŋgə] n.手指 3 pie [pai] n.馅饼 4 mix [miks] v.混合,拌和 5 pastry ['peistri] n.面糊 6 annoying [ə'nɔiiŋ] a.恼人的 7 receiver [ri'si:və] n.电话的话筒 8 dismay [dis'mei] v.失望,泄气 9 recognize['rekəgnaiz] v.认出,听出 10 persuade [pə'sweid] v.说服,劝说11 mess [mes] n.乱七八糟 12 doorknob ['dɔ:nɔb] n.门把手 13 sign [sain] v.签字 14 register ['redʒistə] v.挂号邮寄 Lesson 55 1 gold [gəuld] n.金子 2 mine [main] n.矿 3 treasure['treʒə] n.财宝 4 revealer [ri'vi:lə] n.探测器 5 invent [in'vent] v.发明 6 detect [di'tekt] v.探测 7 bury ['beri] v.埋藏 8 cave [keiv] n.山洞 9 seashore ['si:ʃɔ:] n.海岸 10 pirate ['paiərət] n.海盗 11arm [ɑ:m] v.武装 12 soil [sɔil] n.泥土 13 entrance ['entrəns] n.入口 14 finally ['fainəli] ad.最后 15 worthless ['wə:θləs] a.毫无价值的 16 thoroughly ['θʌrəli] ad.彻底地 17 trunk [trʌŋk] n.行李箱 18 confident ['kɔnfidənt] a.有信心的 19 value ['vælju:] n.价值 Lesson 57 madam['mædəm] n.(对妇女的尊称)太 太,夫人 2 jeans[dʒi:nz] n.牛仔裤 3 hesitate['heziteit] v.犹豫,迟疑 4 serve [sə:v] v.接待(顾客) 5 scornfully ['skɔ:nfuli] ad.轻蔑地 6 punish ['pʌniʃ] v.惩罚 Lesson 56 1 sound [saund] n.声音 2 excitement [ik'saitmənt] n.激动,兴 奋 3 handsome ['hændsəm] a.漂亮的, 美 观的 4 Rolls-Royce['rəʊlz'rɔis] 罗尔斯—罗 伊斯 5 Benz n.奔驰 6 wheel [wi:l] n.轮子 7 explosion[ik'spləuʒən] n.爆炸,轰响 8 course [kɔ:s] n.跑道;行程 9 rival['raivəl] n.对手 10 speed [spi:d] v.疾驶 11 downhill [ˌdaun'hil] ad.下坡

9 / 157 fur [fə:] n.裘皮 8 eager ['i:gə] a.热切的,热情的 Lesson 58 1 blessing ['blesiŋ] n.福分,福气 2 disguise [dis'gaiz] n.伪装 3 tiny ['taini] a.极小的 4 possess [pə'zes] v.拥有 5 cursed ['kə:sid] a.可恨的 6 increase [in'kri:s, 'inkri:s] v.增加 7 plant [plɑ:nt] v.种值 8 church [tʃə:tʃ] n.教堂 9 evil ['i:vəl] a.坏的 10 reputation[repju'teiʃən] n.名声 11 claim [kleim] v.以…为其后果 12 victim ['viktim] n.受害者,牺牲品 13 vicar ['vikə] n.教区牧师 14 source [sɔ:s] n.来源 15 income ['inkʌm] n.收入 16 trunk [trʌŋk] n.树干 Lesson 59 1 bark [bɑ:k] v.狗叫 2 press [pres] v.按压 3 paw [pɔ:] n.脚爪4 latch [lætʃ] n.门闩 5 expert ['ekspə:t] n.专家 6 develop[di'veləp] v.养成 7 habit ['hæbit] n.习惯 8 remove [ri'mu:v] v.拆掉,取下 Lesson 60 1 future ['fju:tʃə] n.未来,前途 2 fair [feə] n.集市 3 fortune-teller['fɔ:tʃən'telə] n.算命人 4 crystal ['kristəl] n.水晶 5 relation [ri'leiʃən] n.亲属 6impatiently[im'peiʃəntli] ad.不耐烦地 Lesson 61 1 Hubble ['hʌbl] n.哈勃 2 telescope['teliskəup] n.望远镜 3 launch [lɔ:ntʃ] v.发射 4 space [speis] n.空间 5 NASA ['næsə] 国家航空和宇宙航行 局 6 billion ['biljən] n.10亿 7 faulty ['fɔ:lti] a.有错误的 8 astronaut ['æstrənɔ:t] n.宇航员 9 shuttle ['ʃʌtl] n.宇航飞机10 Endeavour[in'devə] n.“奋进”号 11 robot-arm n.机器手 12 grab [græb] v.抓 13 atmosphere ['ætməsfiə] n.大气层 14 distant ['distənt] a.遥远的 15 galaxy ['gæləkəsi] n.星系 16 universe ['ju:nivə:s] n.宇宙 17 eagle eye鹰眼 Lesson 62 1 control [kən'trəul] n.控制 2 smoke [sməuk] n.烟 3 desolate['desəleit] a.荒凉的 4 threaten ['θretn] v.威胁 5 surrounding [sə'raundiŋ] a.周围的 6 destruction [di'strʌkʃən] n.破坏,毁 灭 7 flood [flʌd] n.洪水,水灾 8 authority [ɔ:'θɔriti] n.(常用复数)当 局 9 grass-seed ['gra:s'si:d] n.草籽 10 spray [sprei] v.喷撒 11 quantity ['kwɔntəti] n.量 12 root[ru:t] n.根 13 century['sentʃəri] n.世纪

10 / 1514 patch [pætʃ] n.小片 15 blacken['blækən] v.变黑,发暗 Lesson 63 1 circle ['sə:kəl] n.圈子 2 admire [əd'maiə] v.赞美,钦佩 3 close [kləuz] a.亲密的 4 wedding ['wediŋ] n.婚礼 5 reception [ri'sepʃən] n.执行会 6 sort [sɔ:t] n.种类 Lesson 64 1 tunnel ['tʌnl] n.隧道 2 port [pɔ:t] n.港口 3 ventilate ['ventileit] v.通风 4 chimney ['tʃimni] n.烟囱 5sea level海平面 6 double ['dʌbəl] a.双的 7 ventilation [ˌventi'leiʃən] n.通风 8 fear [fiə] v.害怕 9 invasion [in'veiʒən] n.入侵,侵略 10 officially [ə'fiʃəli] ad.正式地 11 connect [kə'nekt] v.连接 12 European [juərə'pi:ən] a.欧洲的 13 continent['kɔntinənt] n.大陆 Lesson 66 1 Lancaster ['læŋkəstə] n.兰开斯特 2 bomber ['bɔmə] n.轰炸机 3 remote [ri'məut] a.偏僻的 4 Pacific [pə'sifik] n.太平洋 5 damage ['dæmidʒ] v.毁坏 6 wreck [rek] n.残骸 7 rediscover [ri:di'skʌvə] v.重新发现 8 aerial ['eəriəl] a.航空的 9 survey ['sə:vei] n.调查 10 rescue ['reskju:] v.营救 11package ['pækidʒ] v.把…打包 Lesson 65 1 versus ['və:səs] prep.对 2 Christmas ['krisməs] n.圣诞节 3 circus ['sə:kəs] n.马戏团 4 present [pri'zent, 'prezənt] n.礼物 5 accompany [ə'kʌmpəni] v.陪伴,随 行 6 approach [ə'prəutʃ] v.走近 7 ought [ɔ:t] modal verb 应该 8 weigh [wei] v.重 9 fortunate ['fɔ:tʃənət] a.幸运的12 enthusiast[in'θju:ziæst] n.热心人 13 restore[ri'stɔ:] v.修复 14 imagine[i'mædʒin] v.想像 15 packing ['pækiŋ] 包装箱 16 colony ['kɔləni] n.群 17 bee [bi:] n.蜂 18 hive [haiv] n.蜂房 19 preserve [pri'zə:v] v.保护 20 beeswax ['bi:zwæks] n.蜂蜡 Lesson 67 1 volcano [vɔl'keinəu] n.火山 2 active ['æktiv] a.活动的 3 Kivun. 基伍湖 4 Congo ['kɔŋgou] n.(the~)刚果 5 Kituro n.基图罗 6 erupt [i'rʌpt] v.(火山)喷发 7 violently ['vaiələntli] ad.猛烈地,剧烈 地 8 manage ['mænidʒ] v.设法 9 brilliant ['briliənt] a.精彩的 10 liquid ['likwid] a.液态的 11 escape [i'skeip] v.逃脱 12 alive [ə'laiv] a.活着的 Lesson 68

11 / 151 persistent [pə'sistənt] a.坚持的,固 执的 2 avoid [ə'vɔid] v.避开 3 insist [in'sist] v.坚持做 Lesson 69 1 murder ['mə:də] n.谋杀 2 instruct [in'strʌkt] v.命令,指示 3 acquire [ə'kwaiə] v.取得,获得 4 confidence ['kɔnfidəns] n.信心 5 examiner [ig'zæminə] n.主考人 6 suppose [sə'pəuz] v.假设 7 tap [tæp] v.轻敲 8 react [ri'ækt] v.反应 9 brake [breik] n.刹车 10 pedal ['pedəl] n.踏板 11 mournful ['mɔ:nful] a.悲哀的 Lesson 70 1 bullfight ['bulfait] n.斗牛 2 drunk [drʌŋk] n.醉汉 3 wander ['wɔndə, 'wɑ:n:dər] v.溜达, 乱走 4 ring [riŋ] n.圆形竞技场地 5 unaware [ˌʌnə'weə] a.不知道的,示觉察的 6 bull [bul] n.公牛 7 matador ['mætədɔ:] n.斗牛士 8 remark [ri'mɑ:k] n.评论;言语 9 apparently [ə'pærəntli] ad.明显地 10 sensitive ['sensitiv] a.敏感的 11 criticism ['kritisizəm] n.批评 12 charge [tʃɑ:dʒ] v.冲上去 13 clumsily ['klʌmzili] ad.笨拙地 14 bow [bau] v.鞠躬 15 safety ['seifti] n.安全地带 16 sympathetically [ˌsimpə'θetikəli] ad.同情地 Lesson 71 1 parliament ['pɑ:ləmənt] n.议会,国 会 2 erect [i'rekt] v.建起 3 accurate ['ækjurət] a.准确的 4 official [ə'fiʃəl] n.官员,行政人员 5 Greenwich ['grinidʒ] n.格林威治 6 observatory [əb'zə:vətəri] n.天文台 7 check [tʃek] v.检查 8 microphone['maikrəfəun] n.扩音器, 麦克风9 tower ['tauə] n.塔 Lesson 72 1 racing ['reisiŋ] n.竞赛 2 per [pə:] prep.每 3 Utah ['ju:tɑ:] n.犹他(美国州名) 4 horsepower['hɔ:sˌpauə] n.马力 5 burst [bə:st] v.爆裂 6 average 的 7 footstep ['futstep] n.足迹 Lesson 73 1 record-holder ['rekɔ:d'həuldə] 纪录 保持者 2 truant ['tru:ənt] n.逃学的孩子 unimaginative[ˌʌni'mædʒinətiv] a.缺 乏想象力的 4 shame [ʃeim] n.惭愧,羞耻 5 hitchhike ['hitʃhaik] v.搭便车旅行 6 meantime ['mi:ntaim] n.其间 7 lorry ['lɔri] n.卡车 8 border ['bɔ:də] n.边界 9 evade [i'veid] v.逃避,逃离 ['ævəridʒ] a.平均

12 / 15Lesson 74 1 limelight ['laimlait] n.舞台灯光 2 precaution [pri'kɔ:ʃən] n.预防措施 3 fan [fæn] n.狂热者,迷 4 shady ['ʃeidi] a.遮荫的 5 sheriff ['ʃerif] n.司法长官 6 notice ['nəutis] n.告示 7 sneer [sniə] n.冷笑 Lesson 75 1 thick[θik] a.厚的 2 signal ['signəl] n.信号 3 stamp [stæmp] v.跺,踩 4 helicopter ['helikɔptə] n.直升飞机 5 scene [si:n] n.现场 6 survivor [sə'vaivə] n.幸存者 Lesson 76 1 fool [fu:l] n.傻瓜 2 bulletin ['bulətin] n.亲闻简报 3 announcer [ə'naunsə] n.(电视、电台)播音员 4 macaroni [ˌmækə'rəuni] n.通心面,空心面条 5 leading ['li:diŋ] a.主要的6 grower ['grəuə] n.种植者 7 splendid ['splendid] a.极好的 8 stalk[stɔ:k] n.梗 9 gather ['gæeə] v.收庄稼 10 thresh [θreʃ] v.打(庄稼) 11 process['prəuses] v.加工 12 signor ['si:njɔ:] n.(意大利语)先生 13 present [pri'zent, 'prezənt]a目前的 14 champion ['tʃæmpiən] n.冠军 15 studio ['stju:diəu] n.播音室 Lesson 77 1 mummy ['mʌmi] n.木乃伊 2 Egyptian [i'dʒipʃən] a.埃及的 3 temple ['tempəl] n.庙 4 mark [mɑ:k] n.斑点 5plate [pleit] n.(照相)底片 6 disease [di'zi:z] n.疾病 7 last [lɑ:st] v.持续 8 prove [pru:v] v.显示出 9 resin ['rezin] n.树脂 10 skin [skin] n.皮,皮肤 11 section['sekʃən] n.切片 12 figure ['figə] n.(人的)体形;人像 13 normally ['nɔ:məli] ad.通常地14 survive [sə'vaiv] v.幸免于 Lesson 78 1 entitle [in'taitl] v.以…为名 2 calm [kɑ:m] v.使镇定 3 nerve [nə:v] n.神经 4 concentration[ˌkɔnsən'treiʃən] n.集 中,专心 5 suffer ['sʌfə] v.受苦,受害 6 symptom ['simptəm] n.症状 7 temper ['tempə] n.脾气 8 appetite ['æpitait] n.胃口,食欲 9 produce [prə'dju:s, 'prɔdju:s] v.拿 出 10 urge [ə:dʒ] v.力劝,怂恿 11 satisfaction [ˌsætis'fækʃən] n.满 意,满足 12 delighted [di'laitid] a.欣喜的 Lesson 79 1 parent ['peərənt] n.父(母)亲 2 flight attendant['flait əˌtendənt] 空 中乘务员 3 frightened['fraitnd] a.害怕,担惊 4 curious ['kjuəriəs] a.急于了解,好奇

13 / 15的 5 bomb [bɔm] n.炸弹 6plant[plɑ:nt] v.安放 Lesson 80 1 palace ['pælis] n.宫殿 e xtraordinary [ik'strɔ:dinəri] a.不平常 的.非凡的 3 exhibition [eksi'biʃ(ə)n] n.展览 4 iron ['aiən] n.铁 5 various ['veəriəs] a.各种各样的 6 machinery [mə'ʃi:nəri] n.机器 7 display [di'splei] n.展览 8 steam [sti:m] n.蒸汽 9 profit ['prɔfit] n.利润 10college ['kɔlidʒ] n.学院 Lesson 81 1 prisoner ['prizənə] n.囚犯 2 bush [buʃ] n.灌木丛 3 rapidly ['ræpidli] ad.迅速地 4 uniform ['ju:nifɔ:m] n.制服 5 rifle ['raifl] n.来福枪,步枪 6 shoulder ['ʃəuldə] n.肩 7 march [mɑ:tʃ] v.行进8 boldly ['bəuldli] ad.大胆地 9 blaze [bleiz] v.闪耀 10 salute [sə'lu:t] v.行礼 11 elderly ['eldəli] a.上了年纪的 12 grey [grei] a.灰白的 13 sharp [ʃɑ:p] a.猛烈的 14 blow [bləu] n.打击手 6 radical ['rædikəl] a.激进的 7 progressive [prə'gresiv] a.进步的 8 ex- prefix.(前缀,用于名词前)前… 9 suspicious [sə'spiʃəs] a.怀疑的 Lesson 84 1 strike [straik] n.罢工 2 busman ['bʌsmən] n.公共汽车司机Lesson 82 1 monster ['mɔnstə] n.怪物 2 sailor ['seilə] n.海员 3 sight [sait] v.见到 4 creature ['kri:tʃə] n.动物,生物 5 peculiar [pi'kju:liə] a.奇怪的,不寻常 的 6 shining ['ʃainiŋ] a.闪闪发光的 7 oarfish ['ɔ:fiʃ] n.桨鱼 Lesson 83 1 election [i'lekʃən] n.选举 2 former ['fɔ:mə] a.从前的 3 defeat [di'fi:t] v.打败 4 fanatical [fə'nætikəl] a.狂热的 5 opponent [ə'pəunənt] n.反对者,对3 state [steit] v.正式提出,宣布 4 agreement[ə'gri:mənt] n.协议 5 relieve [ri'li:v] v.减轻 6 pressure ['preʃə] n.压力,麻烦 7 extent [ik'stent] n.程度 8 volunteer [ˌvɔlən'tiə] v.自动提出,自 愿 9 gratitude ['grætitju:d] n.感激 10 Press [pres] n.新闻界 11 object ['ɔbdʒiktˌ əb'dʒekt] v.不赞成,反对 Lesson 85 1 inform [in'fɔ:m] v.告诉,通知 2 headmaster [ˌhed'mɑ:stə] n.校长 3 contribute [kən'tribju:t] v.捐助,援助

14 / 154 gift [gift] n.礼物,赠品 5 album ['ælbəm] n.签名簿,相册 6 patience ['peiʃəns] n.耐心 7 encouragement [in'kʌridʒmənt]n鼓 励 8 farewell [feə'wel] n.告别 9 honour ['ɔnə] n.敬意 10 coincidence [kəu'insidəns] n.巧合 11 total ['təutl] n.总数 12 devote [di'vəut] v.致力于 13 gardening ['gɑ:dəniŋ] n.园艺 14 hobby ['hɔbi] n.爱好,嗜好 Lesson 86 1 swing [swiŋ] v.转向 2 speedboat ['spi:dbəut] n.快艇 3 desperately ['despəritli] ad.绝望地 4 companion [kəm'pæniən] n.同伙, 同伴 5 water ski (由快艇牵引水橇)滑水 6 buoy [bɔi] n.浮标 7 dismay [dis'mei] n.沮丧 8 tremendous [tri'mendəs] a.巨大的 9 petrol ['petrəl] n.汽油 10 drift [drift] v.漂动,漂流11 gently ['dʒentli] ad.缓慢地,轻轻地 Lesson 87 1 alibi ['ælibai] n.不在犯罪现场 2 commit [kə'mit] v.犯(罪、错) 3 inspector [in'spektə] n.探长 4 employer [im'plɔiə] n.雇主 5 confirm [kən'fə:m] v.确认,证实 6 suggest [sə'dʒest] v.提醒 7 truth [tru:θ] n.真相 Lesson 88 1 trap [træp] v.陷入,使陷于困境 2 surface ['sə:fis] n.地面,表面 3 explosive [ik'spləusiv] n.炸药 4 vibration [vai'breiʃən] n.震动 5 collapse 6 drill [dril] v.钻孔 7 capsule ['kæpsju:l] n.容器 8 layer ['leiə] n.层 9 beneath …之下 10 lower ['ləuə] v.放下,降低 11 progress ['prəugres, prə'gres] v. 进展,进行 [bi'ni:θ] prep.在 [kə'læps] v.坍塌12 smoothly ['smu:eli] ad.顺利地 Lesson 89 1 slip [slip] n.小错误 2 comedy ['kɔmidi] n.喜剧 present[pri'zent, 'prezənt] v.演出 a.出 席,到场的 4 queue [kju:] v.排队 5 dull [dʌl] a.枯燥,无味 6 artiste [ɑ:'ti:st] n.艺人 7 advertiser ['ædvətaizə] n.报幕员 Lesson 90 1 chip [tʃip] n.油煎豆片 2 overfish [əuvə'fiʃ] v.过度捕捞 3 giant ['dʒaiənt] a.巨大的 4 terrify ['terifai] v.吓,使恐怖 5 diver ['daivə] n.潜水员 6 oil rig ['ɔil ˌrig] 石油钻塔 7 wit[wit] n.(复数)理智,头脑 8 cage [keidʒ] n.笼 9 shark [ʃɑ:k] n.鲨鱼 10 whale [weil] n.鲸 11 variety[və'raiəti] n.品种 12 cod [kɔd] n.鳕

15 / 1513 skate [skeit] n.鳐 14 factor ['fæktə] n.因素 15 crew [kru:] n.全体工作人员 Lesson 91 1 balloon [bə'lu:n] n.气球 2 royal ['rɔiəl] a.皇家 3 spy [spai] v.侦察 4 track [træk] n.轨迹,踪迹 5 binoculars [bi'nɔkjuləz] n.望远镜 Lesson 92 1 fast [fɑ:st] ad.熟(睡) 2 ladder ['lædə] n.梯子 3 shed [ʃed] n.棚子 4 sarcastic [sɑ:'kæstik, sɑr-] a.讽刺的 ,讥笑的 5 tone [təun] n.语气,腔调 Lesson 93 1 noble ['nəubəl] a.高尚的,壮丽的 2 monument ['mɔnjumənt] n.纪念碑 3 statue ['stætʃu:] n.雕像 4 liberty ['libəti] n.自由 5 present [pri'zent, 'prezənt] v.赠送6 sculptor 家['skʌlptə] n.雕刻2 ambassador [æm'bæsədə] n.大使 3 frightful ['fraitfəl] a.可怕的,令人吃 惊的 4 fire extinguisher 灭火器 5 drily ['draili] ad.冷淡地,枯燥无味地 6 embassy ['embəsi] n.大使馆 7 heaven ['hevən] n.天,天堂 8 basement[ 'beismənt] n.地下室 9 definitely ['definitli] ad.肯定地 10 post [pəust] v.派任 11 shot [ʃɔt] n.子弹7 actual ['æktʃuəl] a.实际的,真实的 8 copper ['kɔpə] n.铜 9 support [sə'pɔ:t] v.支持,支撑 10 framework ['freimwə:k] n.构架,框 架 11 transport [træn'spɔ:t] v.运送 12 site [sait] n.场地 13 pedestal ['pedistl] n.底座 Lesson 94 1 instruct [in'strʌkt] v.指导,传授 2 Los Angeles [lɔs'ændʒili:z] 洛杉矶 3 reluctant [ri'lʌktənt] a.勉强的,不愿 意的 4 weight [weit] n.重物 5 underwater [ˌʌndə'wɔ:tə] a.水下的 6 tricycle ['traisikəl] n.三轮车 7 compete [kəm'pi:t] v.比赛,对抗 8 yard [jɑ:d] n.码 9 gasp [gɑ:sp] v.喘气 Lesson 95 1 fantasy ['fæntəsi] n.幻想故事Lesson 96 1f estival ['festivəl] n.节日 2 lantern ['læntən] n.灯笼 3 spectacle ['spektəkəl] n.景象, 壮观, 场面

 
 

微信扫一扫 送福利